کتابخانه عاشقانه های بیرجند

Just my lovers

mahdi

mehdi-IMG-20160108-212538.jpg

ارامش40

...همــــیشـه دقــیقا وقـــــتی پـُر از حـــرفم
...
وقتـــی بغــــض میکـــُنم
...
وقتـــی دآغونــــم 
...
وقــــتی دلــِم شکــــستـه
...
دقیقــــا همیـــن وقـــــتا

 

آنقــــدر حــرف دارم کـــه فقــط میتونــم بگـم:

 

...بیخـیال

 

 

بــــرای ِ هــر کـس کـه رفــتـنی سـت ،

فــــقـط بــــایــــد ..

کنــــار ایــستــاد ..

و ..

راه بـــــاز کـــــرد !

بــه هـمـیـن ســـادگــــی

 

 

برای دوست داشتن یک نفر، وقت لازم است.

امّا برای نفرت،

گاهی فقط یک حادثه،

گاهی یک ثانیه کافی است...!

 

 

 

تـــو را دوست میدارم . . .
چه فـرق مى کند که چـــــــــــــــرا ! ؟
یــــــــــــا از چــــــــــــه وقـت!
یـا چطـور شـد که . . .!
چه فـــــــــــــــرق میکـند ؟!
... وقتى تــو بـایـد بــــــــــــــاور کنـى . . .
...که نمـى کـــــــــنى !!
و من بــایـد فـرامـــــــــوش کــنم . . .
کـه نمـــــى کـــــنم !!!

 

 

میخواهی بروی؟ بهانه میخواهی؟..

 

بگذار من این بهانه را دستت دهم..

 

بر و هرکس پرسید چرا ؟؟؟

 

بگو لجوج بود..همیشه سرسختانه عاشق بود..

 

بگو فریاد میکرد..همه جا فریاد میکرد که فقط مرا میخواهد..

 

بگو دروغ میگفت.. میگفت هرگز ناراحتم نکردی..

 

بگو درگیربود.. همیشه درگیر افسون نگاهم بود..

 

بگو بی احساس بود.. به همه فریادها توهین ها و اخم هایم فقط لبخند میزد..

 

بگو او نخواست..نخواست جز من کسی در دلش خانه کند..

 

 

زین پس تنها ادامه میدهم..

 

در زیر باران حتی ب درخواست چتر هم جواب رد میدهم..

 

میخواهم تنهاییم را ب رخ این هوای دو نفره بکشم..

 

حالا هرچقدر میخواهی ببار باران..

 

من نه چتر دارم و نه یار..

 

 

 

 

چقدر دوست داشتم یک نفر از من می پرسید:

 

 چرا نگاه هایت آنقدر غمگین است؟

 

 چرا لبخندهایت آنقدر تلخ و بیرنگ است؟

 

 اما افسوس که هیچ کس نبود ...

 

 همیشه من بودم و تنهایی پر از خاطره ...

 

 آری با تو هستم ...!

 

 با تویی که از کنارم گذشتی...

 

 و حتی یک بار هم نپرسیدی،

 

 چرا چشمهایم همیشه بارانی است...!!

 

 

 

گاهــــے اوقات انقـב  בلت از یه حرف میشکنه ڪـه نــــــاے

 

اعتـــراض نـבارے....

 

ســـیگارمیـڪݜم فرورנیـכּ،تیر،بهمـכּ!

 

   نبودنت فصلها ړاهم معتاנ ڪړנ

 

 

ارامش41

اعتــــــراف...

اعتراف می کنم عاشقـت نبودم...

        هنوز هـمـ شاید نباشم

اما اعتراف میکنم مرگ را بارها در نبودنت زیسته امـ …

مرگ همان تویی هستی وقتی که نیستی !

 

 

دیگهـ مهــم نیسـت...

لـحظاتی وجود دارند که دراز کشیده ای وخیره به آسمان ،

ویک چیـزی مثل صاعقه وجودت راخالی میکنی...

امـا زیر لب میگـویی :

 

 

 

   "دیگهـ مهــم نیسـت..."

 

 

 

 

 

تنهایی...

قصــه مــَن قصــه بــے قــَرآریــست...

اگــر هــَمه این هــآ برآی ایــن اســت کــه بــه من بفهــمآنے جــز تو کســے رآ نــَدآرَم...

حــَرفــے نیــست سکــوتــ مــے کــُنم...

فقــَط کمــے بــے حوصــله شُــده ام ... بآبــَت هــَر چیــز از تــو دَلیـــل مــے خوآهــَم...

این بــے قرآرے هآ رآ ببــَخش...

ایــن نآ آرآمــے هآ رآ هــَم

بــآز هم آرآم تکـــرآر مــے کــُنم...

 تــو هــَستــے...

 و تــآ تو هَستــے٬هــَمه چیــز مــے شَــود...

...خــُدآیــآ...

 از دلتـــَنگــے کــه بگـــُذریــم...

 ایــن روز هآ ...

 فقــــَط "تنهـــــآیستکــه اتفآق مــے افتـــَد....

 

 

 

 

 

متــــاسفــــــــم...

متــــــــأسـفــــمـ...

نه برای تو که دروغ برایت خـود زندگیسـت

نه برای خودم که دروغ تنهـــا خط قرمز زندگیـستـ بـــرایم

متاسفم که چرا مزه عشـــــــق را...

از دستـ تــو چشیــــدم...

تا همیشه در شکـ دروغ بودنش بـمـــانم...

 

 

 

 

نگاه گنـــــگ...

گاهی دلت میخـواد همه بغض هات از توی نگاهت خونده بشه ،

می دونی که جسارت گفتن کلمه هارو نداری...

اما یه نگاه گنــگ تـحویل میگیـری...

و یا جـمله ای مثـل چیـزی شده؟؟

اونجاست که بغضت رو با لیوان سکـوت سر میکشـی ،

و با لبخنـد ســردمیگـی :

                 هیچــــی....

 

 

 

 

زِنــدگــے ...

گــآهــے لآزم اســت دَر لآ بــہ لآی زِنــدگــے اَت بگـــَردے...

بــَعــضـے از تــآریــخ هآ رآ بیـــرون بکــشے...

قــآب کـــُنے بــہ دیوآر قــَلبَت...

تــآ حِمــآقــَت هآیــَت رآ فــَرآموش نَکـــُنے.

تــآ یآدَت نَــرَود کــُجآے زندِگــے زَخــم خوردے و اِدآمــہ دآدے...

کــُجآے زندگــے قــَلبــَت رآ شِکــَستــَند...

کـــُجآے زِنــدِگــے بآختـــے...!

 

 

 

میخــوای بری برو...

ببیــن...

با توامـ..

میخـــوای بری بــرو...

دیگهـ هی زر نزن کهـ ، مواظب خودت باش

وخوشبخــت بشـی واین چرت و پـرتا...

وقتـی رفتـی...

دیگهـ این چیـزا به تو مربـوط نیست.!!!

فهمِــــدی..؟؟؟

 

 

 

 

 

تـــو فکــرمهـ....

خندهـ امـ میگیـرد

 از اینکهـ …

 هنوزمـ بهـت فکر میکنمـ …

 خدایا کمکـمـ کن

 خسته شدهـ امـ …

 وقتی مال من نیست

 چـرا تو فکـرمهـ …!!

 

 

 

 

 

میسوزم....

مے ـــســـــ ـوزمـــــــ ــــ ــ ـ

       از درونـــــــ  ویـــــــــ ـرانــــــ میــــــ ـشومـــــ ـــ ـــ

   بـــ ـا دیدنـــ ـه کـــ ـسی کــ ـه ...

     دیـــــ ـروز  بـــ ـهترینـــــ دوســــــ ـتم بـــ ـود  و امــــــــ ـروز ...

       تمــــــــ ـامـــــــــِ  خـــ ـاطــ ـراتــــم را  دزدیـــــــ ـده ...!

          تمـــــ ـامـــِ  خــنــــ ـده هــــآیــِ  واقـــــ ـعی  ام را گــــ ـرفــــ ـت ...

         و  همــــ ـچنــــانــــــ  بــآیــ ـد جلـــــ ـویــــشـــــ  لـــــ ـبخـنـפ بزنــــــــ ـمـــ ـــ ــ ـ ـ    

 

 

 

نـــگرانــ نــباشیـــد !

 

چند وقتیستـ  همهـ  دلگیرند از منـ

دلیلــ  میخواهنــد

مَــدرکــ  میـــخواهند

برایــ  غَـــمگیـــنــ  بودنــمــ ....برایــ  ناامید بودنمــ ...برایــ  تلخــ  شدنــمــ

نـــگرانــ  نــباشیـــد !

منــ  ن غـــمگینــ شده امــ ..ن  ناامــید...ن تلــخــ ..!!!!

فــقــط  مدتیستــ  ب  دنبالشانــ   میــگردمــ

مدتــیستــ گــم  شده اند

صبـــــرم.....تحمـــلم... امیــدهایــم...انــگیــزه هایم..

نمیدانــم کــدام صفحه ســرگذشتــم...

  جـــــا گـُــــذاشــتمـــشـــان...!!!!!!

 

 

 

هـــیــــچ چـــیــــز بـــدتـــر #از #ایـــن نــبـــود كه...

بـــــعــد از تـــــــو بـــا كســـــــانی بنشـیــنـم و ...

بیخودی بگویم" عـــــــیبی ندارد، تجـــــــربه شد"...!!

 

 

 

تنهــایــی یعنـــی :

 

امشبـم مثـل شبـای دیگـه

 

رو تختـت دراز بکشــی

 

آهنگــ بـزاری و بـازم فکـر کنـی

 

بــه نبـودنش

 

بـه حرفایـی کـه باهـم میزدیـد

 

بـه اینکـه بـا غریبـه ای رفتــه

 

و مثـل همیشــه چشمـات تقاصـ پس بــدن... !!!

بعضی روزهـــــــ ـا که به حد مرگــــــــــ

 

غمگینی یا حالتــــــــ خیلی بده،

 

وقتی از تو می پرسند چرا؟

 

دیدید حال آدم بـــــ ــدترمیشه؟

 

چون نمیتونی توضیح بدی که چـــــ ـرا؟

 

چــــــ ــون هیچ دلیل محکمه پسندی

 

برای این حد از بـــــ ــد بودن نداری...

۱ ۲ ۳ . . . ۴ ۵ ۶
تا عشق تو آمد در قلبم، تو رفتی ، تا آمدم بگویم نرو ،رفته بودی ، تا خواستم فراموشت کنم خودم را فراموش کردم
دنبال کنندگان ۲ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید
Designed By Erfan Powered by Bayan