وقتی تو نیستی …

 

   غریبانه زیستن کار من است

 

   وقتی تو نیستی …

 

   ” واژه ها هم خساست می کنند نه دلبری “

 

   کم آورده ام !

 

   غریبی را بر این دو خط واژه ” دوستت دارم ” حک کن !


  بی هوا نوشتم، به هوای کسی …

 

 

اگر میدانستند با تو در رویاهایم  

  تا کجا رفته ام …

 

 

 

 

  سنگسارم میکردند !

 

 

 

گآهی وقتــــ ها…

 

دلتـــ میخوآهـــد…

 

یکی را صدآ کنی و بگویی:

 

“سلــــآم…می آیی قدم بزنیم؟!…”

 

گآهی…

 

آدم چه چیز هآی ســــــآدـهـ ای را ندآرد…

 

 

وقتی تو نیستی …

 

   غریبانه زیستن کار من است

 

   وقتی تو نیستی …

 

   ” واژه ها هم خساست می کنند نه دلبری “

 

   کم آورده ام !

 

   غریبی را بر این دو خط واژه ” دوستت دارم ” حک کن !


  بی هوا نوشتم، به هوای کسی … 

 

 

گـاهـی بـرای او

چـیـزهـایـی مـی نـویـسـی

بـعـد پـاک مـی کـنـی . .

پـاک مـی کـنـی . . .

او هـیـچ یـک از حـرف هـای تـو را

نـمی خـوانـد

امـا تـو

تـمـام حـرف هـایـت را گـفـتـه ای . . .

 

 

هَــرکه مــی خــواهـی بـــاش

ایـن عادت مُـــشتَــرک انسـانهــاســت

تـــو نیــز ، روزی , ســاعـتی , لـَحظــه ای

احــساس خـواهـی کـرد کـــه . . .

هیــچکـَـس دوسـتت نَــدارد …!

 

 

یه نفر باید باشه , یکی اونقدر بخوادت
اونقدر دیوونت باشه و به روی خودش نیاره !
اونقدر منتظر فرصت باشه تا بهت بگه چقدر دوستت دارده !
اونقدر که وقتی موقعیتش جور شد
وقتی همه چیز مساعد شد
وقتی خجالتش ریخت
وقتی فهمید دلت به دلش راه داره
بی مقدمه با تمام وجودش بغلت کنه و بهت بگه :

تو چیکارم کردی که باعث شدی اینقدر بخوامت , خیلــــــــــی !!!

 

تکیه گاه کلمه بزرگیست :

پر از عشق ، پر ار آرامش ، پر از گرمای نفسهایت ، پر از دلتنگی های من ،

پر از بی تابی های تو ، پر از من ، پر از تو …. اما در دو کلمه خلاصه می شود :

“شانه های تو “