ﻣـے ﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﻫﻤﯿﻦ ﻟﺤﻈﻪ؛
ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﺑﺮﺳﯽ ﻭ
ﺟﻮﺭے ﻣﺮﺍ ﺩﺭ ﺁﻏﻮﺵ ﺑﮕﯿﺮے
ﮐﻪ ﺣﺘـے ﻋﻘﺮﺑﻪ ﻫﺎ ﻫﻢ
ﺟﺮﺍﺕ ﻧﮑﻨﻨﺪ
ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﻋﺒﻮﺭ ﮐﻨﻨﺪ؟؟؟
ﻭ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ے ﺗﻤﺎﻡ ﺭﻭﺯﻫﺎے
ﮐﻢ ﺑﻮﺩﻧﺖ
ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﺒﻮﯾﻢ ﻭ
ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﺘﻮﻗﻒ
ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺩﺭ ﺁﻏﻮﺷﺖ ﺯﻧﺪﮔـے ﮐﻨﻢ
ﺑـے ﺗﺮﺱ ﻓﺮﺩﺍ ﻫﺎ

 

 

ﻋﺎﺩﺗـــ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻡ ...
ﺑﻪ ﺍﯾـﻨﮑﻪ ﻫــﻤــﯿــﺸﻪ
ﺩﺭ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﻫــﺎﯼ ﺯﻧﺪﮔــﯽ ﺍﻡ ...
ﺧــﻮﺩﻡ ﻫﻮﺍﯼ ﺧــﻮﺩﻡ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ...
ﺩﺭ ﺷـــﺒــــ ﻫﺎﯼ ﺑﯿﺨــﻮﺍﺑﯽ ...
ﺧــﻮﺩﻡ ﺑﺮﺍﯼ ﺧــﻮﺩﻡ ﻻﻻﯾﯽ ﺑﺨــﻮﺍﻧﻢ ...
ﻭﻗﺘﯽ ﺑﻐﺾ ﻣﯿــﮑﻨﻢ ...
ﺧﻮﺩﻡ ...
ﺧــﻮﺩﻡ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺁﻏــﻮﺵ ﺑﮕــﯿﺮﻡ ﻭ ﺩﻟــﺪﺍﺭﯼ ﺑﺪﻫــﻢ ...
ﻣــﯿــﺒــﯿﻨــــــــﯽ ؟ !...
ﺗــﻨﻬـﺎﯾﯽ ...
ﺑﺎ ﻫـﻤــﻪ ﯼ ﺩﺭﺩﯼ ﮐـﻪ ﺩﺍﺭﺩ ...
ﻣـﺮﺍ " ﻣــﺮﺩ " ﺑﺎﺭ ﺁﻭﺭﺩﻩ ...
ﺁﻧـﻘﺪﺭ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤـﻪ ﯼ " ﻧﺎﻣﺮﺩﯾﻬﺎ "..
" ﻣـﺮﺩﺍﻧﻪ " ﺑﻪ ﺧــﻮﺩﻡ ﺗﮑﯿﻪ ﻣﯿــــــﮑﻨﻢ

 

 

حالا ڪــہ از مــَטּ دورے ٬
مراقب خودت باش ..
مراقب اشڪ هایت ڪـہ بـے مـَטּ نریـزد
مـراقب دلــت ڪــہ بـی مـטּ نگـیـرد
مـراقب خنـده هایت ڪـہ بـے مـטּ کسـے نبینـد
مـراقب دست هایت بـاش ٬
چشـم هایت حتـّـے
ایـטּ هــا همــہ اش امانت است ..
پیــشِ تــو
حالا ڪـہ دستــم از دست هایــت ڪوتاه است ٬
آغـوشم از آغــوشت دور ..

مراقــبِ بـے قـرارے هایت باش ؛
مــبادا بــے مـטּ
ڪسـے
آرامـِ جــانت شــود ..

 

 

رُکــ بـگـویــم از همـــه رَنـجــیـِـده ام

از غَـــــریبُ آشـــنا تـرسیــده ام

بــا مــرامُ معــرفت بیگــانـه انــد

مــن بــه هــر ســازی کــه شُــد رقصــِده ام

در زمـســتانِ سـکــوتـم بــآرهــا

بــا نـگــاه ســردتــان لـــرزیــده ام

ردِ پــای مــهــربـانــی نـیـســـت . . . نـیـســـت

مـــن تـمـــام کــوچــه را گــردیـده ام

ســال هــا از بــس کــه خـــوش بـیــن بــوده ام

هـــر کــلـاغــی را کــبــوتـر دیـــده ام

وزن احــســاس شـمــا را بـــارهــا

بــا تــرازوی خـــودم سـنـجــیـــده ام 

بــیــخـــــیـالِ ســــردی آغـــوشـــهــا

مـــن بــه آغــوش خــودم چـسـبـیـــده ام

مـــن شُمــا را بــارهــاُ بــارهــا

لـا بِه لـای هــر دُعــا بـخـشـــیــده ام 

مـقـصــد مـــن نـاکـجـــایِ قــصــه هــاســـت

از تـمــامِ جـــاده ها پـــرسـیــده ام

مــیــروم بــا واژه هــا ســـر مـیـکــنـم

دامـــن از خـــاکـِ شُـمــا بــرچــیــده ام 

مــن تــمــام گـــریــه هــایــم را شــبـی

لـا بِه لـای واژه هـــا خـــنـدیـده ام

 

 

اغـلـب مــا " ســـواد رابــطـــه نــداریــم . . .

بـلـد نـیـسـتـیـم بـفـهـمـیـم دنـیــاى آدمـهـا بـا هــم فـرق دارد !

تـوقــع داریـم كـسى كـه بـا ماســت خـود مــا بـاشــد ،

حـتـى حــاضــر نـیـسـتـیــم بــه نـیــازهــا ،

خــواسـتـه هــا و عــلائــق او تــوجــه كـنـیــم . . .

غــرور خــودمــان را بـســیــار دوســت داریــم !

امـا تــوقـع داریــم او غــرور و نـیـاز و تـوقــع نـداشـتـه بـاشـد !

و دركـش سـخـت اســت بــراى مــا ،

كـه او دنـیــایـى دارد كـه خــودش ســاخـتــه

و آن را صــرفــا بــا مــا بــه اشـتــراك گــذاشـتــه ،

نــه ایـنـكـه بـخــواهــد بــر اســاس خــواسـتــه ى مــا

دنــیـاى تــازه اى بـســازد . . .

بـلـد نـیـســتـیـم كـنــار هــم بـاشــیــم

 

 

امشب همه چیز رو به راه است...
آرام...
باورت می شود ؟
همه چیز آرام....
"با یاد تو"
دیگر یاد گرفته ام شبها بخوابم
تو نگرانم نشو!
همه چیز را یاد گرفته ام! 
راه رفتن در این دنیا را هم بدون تو یاد گرفته ام! 
یاد گرفته ام که چگونه بی صدا بگریم!
یاد گرفته ام که هق هق گریه هایم را با بالشم بی صدا کنم ..!
تو نگرانم نشو!! 
همه چیز را یاد گرفته ام!
یاد گرفته ام چگونه با تو باشم بی آنکه تو باشی! 
......! یاد گرفته ام
نفس بکشم بدون تو و به یاد تو.... 
یاد گرفته ام که چگونه نبودنت را با رویای با تو بودن… 
و جای خالی ات را با خاطرات با تو بودن پر کنم! 
تو نگرانم نشو
همه چیز را یاد گرفته ام! ! 
یاد گرفته ام که بی تو بخندم..... 
یاد گرفته ام بی تو گریه کنم.... 
و بدون شانه هایت!.....
یاد گرفته ام ! 
که دیگر عاشق نشوم به غیر تو...
.یاد گرفته ام که دیگر دل به کسی نبندم
... و مهمتر از همه یاد گرفتم که با یادت زنده باشم و زندگی کنم
اما هنوز یک چیز هست ...
که یاد نگر فته ام... 
که چگونه .....! 
برای همیشه خاطراتت را از صفحه دلم پاک کنم... 
تو نگرانم نشو
"فراموش کردنت"
را هیچ وقت یاد نخواهم گرفت...