وقتی تمــام شیــرها پاکتی اند
 
 وقتی همه ی پلـــنگ ها صـورتی اند
 
 وقتی پــــهلووناش دوپیتــنگی اند
 
 ایـــــراد مــــــــگیر 
 
که عشــــــق ها ساعتـــی اند !