تو را با قلب و جانم برگزیدم

        وزین نامردمیها دل بریدم

                به شوق دیدن روی تو ای دوست

                            هزاران غمزه و نازت خریدم