امشب دلم از آمدنت سرشار است / فانوس به دست کوچه دیدار است

           آنگونه تو را در انتظارم که اگر / این چشم بخوابد ، آن یکی بیدار است