تو زندگی

یکی میدونه که دوستش داری

یکی نمیدونه که دوسش داری

بیچاره اونی که فکر میکنه دوسش داری