صفایی بود دیشب با خیالت خلوت ما را

ولی من باز پنهانی

ترا هم آرزو کردم