میشود ...

کمی راهنمایی ام کنی ...!

من ...

دقیقا ...

چه کار باید بکنم ...

که ... دوستم داشته باشی » ...؟!؟