و                                                    عاشق


                                                           6

                                      3

ع

                                                 4

                                                  ر

                                                     8


                                                  

                                                    د

                                                بی وفایی